Regulamin

REGULAMIN OGÓLNY

KORZYSTANIA Z SALI ZABAW

Lalandia Fun Park

 

Regulamin Sali Zabaw Lalandia Fun Park Sala Zabaw w Barwałdzie Górnym 310A (dalej Regulamin) został stworzony dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z obiektu jakim jest Sala Zabaw Lalandia Fun Park (dalej Sala Zabaw lub Lalandia Fun Park). Priorytetem Sali Zabaw jest dbałość o mile i bezpiecznie spędzony czas przez naszych Klientów jednakże wskazujemy, iż forma rekreacji, jaką jest korzystanie z atrakcji może spowodować urazy. Celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia ww. urazów należy bezwzględnie stosować się do zasad określonych niniejszym Regulaminem jak również do poleceń, porad i nakazów wydawanych przez personel Sali Zabaw .

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Podmiotem zarządzającym Salą Zabaw jest Tpoint Wojciech Maślanka z siedzibą w Ryczowie 34-115, ul Kwiatowa 38, NIP 9442093954 zwany dalej Zarządcą.
 2. Wszystkie osoby zamierzające korzystać z atrakcji Sali Zabaw lub zamierzające przebywać na jego terenie zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Pobyt na terenie Sali Zabaw oznacza znajomość i bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Warunkiem przebywania na terenie Sali Zabaw jest uiszczenie stosownej opłaty, zgodnej z obowiązującym cennikiem, w godzinach otwarcia Sali Zabaw. Informacje dotyczące rodzajów, cen i zasady dokonywania zakupu biletów dostępne są przy kasie oraz na stronie internetowej www.lalandia.fun, a także stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen i rodzajów biletów. Uprawnienie powyższe nie

ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą

wejścia w życie takich zmian.

 1. Podczas pobytu na terenie Sali Zabaw należy bezwzględnie przestrzegać poleceń i wskazówek wydawanych przez pracowników Sali Zabaw.
 2. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych atrakcji i organizacji

imprez są objęte dodatkowymi regulaminami poszczególnych atrakcji. Opłaty

za korzystanie z Sali Zabaw i uczestnictwa w zajęciach Sali Zabaw, Regulamin organizacji urodzin w Sali Zabaw Lalandia Fun Park.

 1. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje zakaz:
 2. a) palenia papierosów i papierosów elektronicznych, wnoszenia lub

spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia lub używania środków

odurzających,

 1. b) wnoszenia broni, ostrych narzędzi i innych przedmiotów

niebezpiecznych,

 1. c) wnoszenia wszelkich przedmiotów utrudniających lub mogących

utrudnić korzystanie z Sali Zabaw,

 1. d) wprowadzania i przebywania zwierząt w innych miejsca niż strefa

wejścia i antresola. Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za

zwierzę i ewentualne szkody spowodowane jego zachowaniem,

 1. e) przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla klientów,
 2. f) wstępu dla osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i/lub

środków odurzających i/lub zachowujących się w sposób agresywny bądź

zagrażający bezpieczeństwu pozostałych klientów,

 1. g) prowadzenia treningów indywidualnych i grupowych przez osoby nie

zatrudnione w Sali Zabaw,

 1. h) wnoszenia i spożywania posiłków i napojów nie zakupionych na terenie

Sali Zabaw

 1. i) wynoszenia żetonów Sali Zabaw. Żetony stanowią własność Sali Zabaw Lalandia Fun Park.

 

 1. Zarządca dopuszcza możliwość całkowitej rezerwacji obiektu przez klientów,

po uprzednim zamieszczeniu takiej informacji na stronie internetowej Sali Zabaw, fanpage’u Lalandia Fun Park na facebooku lub poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w recepcji Sali Zabaw.

 1. Zarządca dopuszcza możliwość rezerwacji poszczególnych stref obiektu.

Informacje o ich dostępności można uzyskać pod adresem mailowym:

tpoint@op.pl

 1. UŻYTKOWNICY
 2. Lalandia Fun Park jest obiektem rekreacyjno-rozrywkowo-sportowym przeznaczonym dla dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku życia.
 3. Dzieci w wieku od 1 do 4 lat mogą korzystać z obiektu i korzystać z niego

wyłącznie pod stałą opieką i nadzorem rodzica lub opiekuna, który

zobowiązany jest do przebywania na Sali Zabaw.

 1. Sala Zabaw Lalandia Fun Park zastrzega sobie prawo do wyznaczenia limitów wiekowych na poszczególnych atrakcjach wchodzących w skład Sali Zabaw. Szczegółowe informacje dostępne są bezpośrednio przy atrakcjach, na stronie www.lalandia.fun oraz u obsługi Sali Zabaw.
 2. Dzieci i młodzież powyżej 4 roku życia mogą korzystać z atrakcji Sali Zabaw Lalandia Fun Park pod stałą opieką i nadzorem rodzica lub opiekuna.
 3. Rodzice lub opiekunowie mogą przebywać na terenie stref w Sali Zabaw, poruszając się tylko i wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach między strefami.
 4. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą korzystać z Sali Zabaw pod stałą opieką i nadzorem rodzica lub opiekuna.
 5. W każdym przypadku, o którym mowa w ust. 2-6, Sala Zabaw nie świadczy

jakichkolwiek usług polegających na opiece nad dziećmi i młodzieżą,

a korzystanie przez dzieci i młodzież z atrakcji znajdujących się na terenie

Sali Zabaw odbywa się wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność rodzica lub

opiekuna.

 1. Rodzice i/lub opiekunowie w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem

odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez ich podopiecznych,

którzy nie ukończyli 18-tego roku życia.

 1. Dopuszcza się korzystanie z atrakcji Sali Zabaw przez zorganizowane grupy.

Wówczas jeden dorosły opiekun może przebywać na terenie Sali Zabaw z grupą

osób niepełnoletnich, których liczba nie przekracza 12 osób.

 1. Opiekun grupy, o którym mowa powyżej, przed przystąpieniem do

korzystania z atrakcji Sali Zabaw obowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy grupy zorganizowanej dostępny w siedzibie Sali Zabaw.

 1. Z zastrzeżeniem ust. 8 – kiedy odpowiedzialność ciąży na rodzicu lub

opiekunie oraz ust. 10 – gdy odpowiedzialność ponosi opiekun grupy, każdy

Użytkownik korzysta z atrakcji Sali Zabaw i pomieszczeń obiektu wyłącznie na

własną odpowiedzialność, będąc świadomym swoich możliwości fizycznych,

kondycji, a w szczególności stanu zdrowia oraz wynikających z tego tytułu

ograniczeń i zagrożeń.

 1. Kobiety w ciąży i osoby z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u

których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie spowodować zagrożenie

ich zdrowia lub życia nie mogą korzystać z atrakcji Sali Zabaw . W pozostałych

przypadkach winny korzystać z Sali Zabaw  stosowanie do ich aktualnego stanu

zdrowia, ze szczególną ostrożnością i po konsultacji z lekarzem-specjalistą. Za

ewentualne negatywne skutki uchybienia powyższemu Sali Zabaw Lalandia Fun Park nie ponosi odpowiedzialności.

 1. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez

względu na jego charakter i sposób powstania należy niezwłocznie zgłosić ww.

okoliczność pracownikowi Sali Zabaw.

 1. Użytkownik jest świadomy, iż akceptacja niniejszego Regulaminu

zwalnia w całości Salę Zabaw od:

a)odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym zwłaszcza urazy,

uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe wskutek korzystania z Sali Zabaw  i jego

atrakcji,

b)odpowiedzialności za kradzież, zaginięcie, zniszczenie lub uszkodzenie

w przedmiotach stanowiących własność Użytkownika lub znajdujących się

w jego posiadaniu, wniesionych i pozostawionych na terenie Sali Zabaw.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z ATRAKCJI

 1. Zabrania się korzystania z atrakcji Sali Zabaw niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Osoby zamierzające korzystać z atrakcji Sali Zabaw przygotowują się w szatni, gdzie pozostawiają swoje ubrania, buty i inne przyniesione przedmioty.
 3. Zaleca się korzystanie z atrakcji Sali Zabaw w ubraniu sportowym bez żadnych ostrych lub luźno połączonych elementów mogących stwarzać

Użytkownikowi problemy lub zagrażać bezpieczeństwu jego lub innych

Użytkowników podczas korzystania z atrakcji Sali Zabaw.

 1. Wszelkie znajdujące się w stroju Użytkownika kieszenie muszą zostać

całkowicie opróżnione. W szczególności zabrania się korzystania z atrakcji

Użytkownikom posiadającym przy sobie przedmioty takie jak: klucze,

telefony komórkowe, kamery, zapalniczki, piłki, jedzenie oraz napoje, a także

inne przedmioty niestanowiące wyposażenia Sali Zabaw.

 1. Zabrania się korzystania z atrakcji z pierścionkami, sygnetami, kolczykami

i inną biżuterią stwarzającą lub mogącą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa

Użytkownika i pozostałych osób.

 1. Zabrania się korzystania z atrakcji Użytkownikom żującym gumę do żucia lub z jakimikolwiek substancjami w ustach, jak również używania w tym czasie

napojów i innych produktów spożywczych.

 1. Z atrakcji Sali Zabaw można korzystać wyłącznie w skarpetkach.
 2. Na terenie Sali Zabaw zabrania się:
 3. a) wspinania się po siatkach bocznych atrakcji
 4. b) wchodzenia w butach na atrakcje
 5. c) korzystania z atrakcji bez skarpet
 6. d) wnoszenia jedzenia i picia
 7. e) używania sprzętów, które nie są własnością Sali Zabaw
 8. f) korzystanie z wszelkich pojazdów w miejscu do tego nieprzeznaczonym

oraz niezgodnie z jego przeznaczeniem

 1. g) korzystanie ze wszystkich zjeżdżalni znajdujących się w Sali Zabaw w

niewłaściwy sposób

 1. h) nagrywania materiałów foto, audio i video w celu ich publikacji i/lub

komercyjnego wykorzystania bez zgody kierownictwa Lalandia Fun Park.

 1. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat pracownika Lalandia Fun Park jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania kontynuowania aktywności przez

Użytkownika.

 1. Zabrania się wchodzenia do Lalandia Fun Park w butach i/lub z jedzeniem i napojami.
 2. Do basenów z piłkami należy zjeżdżać pojedynczo i tylko jeśli

są puste.

 1. Zabrania się skoków na główkę do basenu z piłkami.
 2. Zabrania się wyrzucania piłek, klocków z miejsc dla nich przeznaczonych.
 3. Na zjeżdżalniach należy zjeżdżać jedynie w pozycji siedzącej, nogami w

kierunku zjazdu i tylko gdy poprzedzająca osoba opuściła zjazd.

 1. Zabrania się poruszania pod prąd na torach przeszkód.
 2. Zabrania się wspinania na siatki zabezpieczające, zjeżdżalnie i elementy

konstrukcji.

 1. Na zjeżdżalni pontonowej należy zjeżdżać tylko w pozycji siedzącej w pontonie nogami do kierunku zjazdu i tylko gdy poprzedzająca osoba opuściła zjazd.
 2. Podczas zjazdu Tyrolką, należy trzymać drążki aż do całkowitego zatrzymania się i zacząć zjazd tylko jeżeli nikt nie znajduje się w przestrzeni zjeżdżalni.
 3. Zabrania się wchodzenia na tor zjeżdżalni pontonowej w jakimkolwiek kierunku.
 4. Należy używać jedynie żetonów Lalandia Fun Park Sala Zabaw. Kosztem naprawy urządzeń spowodowane użyciem innych żetonów/monet będą obciążani opiekunowie.
 5. Zabrania się dotykania kabli zasilających urządzenia i otwierania

urządzeń.

 1. Uczestnicy zabawy korzystają z atrakcji na własne ryzyko.
 2. Należy zawsze słuchać poleceń animatora, trenera.
 3. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1.Osoby przebywające na terenie Sali Zabaw LaLandia Fun Park, które naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzają zagrożenie dla innych klientów, niestosujące się do przepisów Regulaminu i do zaleceń oraz nakazów pracowników, instruktorów, obsługi Sali Zabaw , a także osób przez kierownictwo Sali Zabaw  upoważnionych, służb porządkowych, będą usunięte z terenu Sali Zabaw, bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

2.W razie jakichkolwiek wątpliwości, w sprawie przebywania na terenie Sali Zabaw, każdy klient może zwrócić się do obsługi Sali Zabaw , celem wyjaśnienia wątpliwości.

3.Użytkownicy Sali Zabaw  wyrażają zgodę na:

 1. a) monitorowanie ich pobytu za pomocą kamer przemysłowych, (jeżeli na

obiekcie w danym momencie są włączone) celem zapewnienia bezpieczeństwa

z zachowaniem nienaruszalności ich dóbr osobistych oraz wykorzystanie tych

nagrań w sytuacjach spornych między Salą Zabaw a Użytkownikiem, jak również na żądanie stosownych upoważnionych do tego władz,

 1. b) wykonywanie zdjęć oraz krótkich filmów w celach marketingowych przez

personel i pracowników Lalandia Fun Park Sala Zabaw wyrażając jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku na wszystkich polach eksploatacji. Zgoda jest udzielana na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych,

 1. c) Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć przez Użytkowników dozwolone jest

wyłącznie na ich prywatny użytek i za uprzednią zgodą pracowników Sali Zabaw Lalandia Fun Park. Sala Zabaw Lalandia Fun Park nie wyraża zgody na komercyjne wykorzystanie nagrań lub zdjęć,

 1. d) Lalandia Fun Park nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia dóbr osobistych związane z upublicznieniem wizerunku Użytkowników przez osoby trzecie,
 2. e) Użytkownik rezerwuje i kupuje wstęp do Sali Zabaw na określony okres i jest

zobowiązany do przestrzegania tego terminu, w przypadku przekroczenia

wykupionego czasu, Użytkownik lub jego opiekun zobowiązany jest do

uiszczenia stosownej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem Sali Zabaw

(dostępny na stronie www.lalandia.fun  lub w recepcji Sali Zabaw).

 1. f) Celem zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom Sali Zabaw, prosimy

o niezwłoczne zgłaszanie pracownikom Lalandia Fun Park wszelkich przypadków naruszeń Regulaminu i innych niebezpiecznych lub niewłaściwych zachowań osób znajdujących się na terenie Sali Zabaw,

 1. i) Za wstęp wykupiony, a niewykorzystany, jak również za czas niewykorzystany przez Użytkownika, Sala Zabaw nie dokonuje zwrotów ani rozliczenia poniesionych opłat.
 2. Sala Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu obiektu wynikające z przyczyn od niego niezależnych np. wskutek awarii, przerwy w dostawie energii elektrycznej, usługi serwerowej lub innych mediów jak również z innych przyczyn noszących znamiona siły wyższej.
 3. Lalandia Fun Park zastrzega sobie prawo do odmowy określonej osobie lub grupie osób wstępu na teren Sali Zabaw wg własnego uznania z wyłączeniem prawa tychże osób do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Sali Zabaw .
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 5. Wszelkie dodatkowe kwestie dotyczące właściwego użytkowania atrakcji

znajdujących się na terenie Sali Zabaw, które nie zostały ujęte w niniejszym

Regulaminie, będą rozstrzygane przez pracowników Lalandia Fun Park  w trakcie pobytu Użytkownika na terenie Sali Zabaw  lub na skierowane zapytanie drogą mailową na adres: tpoint@op.pl

 1. W pozostałych przypadkach zastosowanie znajdą odpowiednio przepisy

Kodeksu Cywilnego, a w odniesieniu do konsumentów – przepisy ustawy z

dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 1. Administratorem danych osobowych jest Tpoint Wojciech Maślanka z siedzibą w Ryczowie 34-115, ul Kwiatowa 38, NIP 9442093954

zwany dalej Zarządcą.

 1. Dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie do świadczenia i oferowania

własnych usług Sali Zabaw.

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Sali Zabaw jest dobrowolne i każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i aktualizacji, ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.
 2. Zarządca podkreśla, że podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji jest wymogiem związanym z realizacją usług świadczonych

przez Sala Zabaw Lalandia Fun Park  jak również wymogiem ustawowym (przy dokonywaniu czynności związanych z wykonaniem umowy oraz

wystawianiem faktur/rachunków). Administrator informuje, że podanie danych

osobowych w zakresie niewystarczającym lub brak podania danych w/w

osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i/lub spowoduje jej rozwiązanie ze

skutkiem natychmiastowym.

 1. Powierzający mają także prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
 2. Dane osobowe powierzone przez Powierzającego będą przechowywane i

przetwarzane przez cały okres związany z realizacją umowy lub okresy dłuższe

wynikające z przepisów prawa, w tym celem realizacji ewentualnych roszczeń

podatkowych i cywilnych oraz wynikających z praw, o których mowa w

Kodeksie Cywilnym.

 1. Dane osobowe Powierzającego mogą być ujawniane następującym kategoriom

odbiorców:

 1. a) Towarzystwa(brokerzy) ubezpieczeniowi współpracujący z

przedsiębiorstwem na podstawie umowy,

 1. b) organy państwowe i samorządowe, jednostki organizacyjne, urzędy

skarbowe, ZUS, Sądy, prokuratury, organy ścigania oraz inne podmioty

uprawnione do żądania udostępnienia danych;

 1. c) klienci i kontrahenci Administratorów w zakresie niezbędnym dla realizacji

postanowień zawieranych z nimi umów,

 1. d) Firmy informatyczne i firmy zapewniające wsparcie i zarządzanie

infrastruktury IT przedsiębiorstwa,

 1. e) Firmy kurierskie i pocztowe (w zakresie podania adresu w celu dostarczenia

korespondencji),

 1. f) innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz przedsiębiorstwa w tym

adwokatom, radcom prawnym, doradcom podatkowym etc. w zakresie

niezbędnym do realizacji umowy zawartej z Powierzającym

 1. Dane osobowe Powierzającego mogą zostać przekazane do tzw. Państw

Trzecich czyli poza obszar EOG na podstawie decyzji Komisji Europejskiej

stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony i/lub na podstawie jednego z

wyjątków z art. 49 RODO. Kopię danych osobowych przekazywanych do

państwa trzeciego można uzyskać poprzez kontakt z Administratorem lub w

miejscu udostępnienia danych

11.Powierzającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych tj. do Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego

danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Przekazane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób

zautomatyzowany i nie będą profilowane.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z SALI ZABAW LALANDIA FUN PARK

 1. Podstawą rozliczenia jest cennik. Cennik dostępny jest na stronie internetowej

Sali Zabaw  (www.lalandia.fun) oraz w recepcji Sali Zabaw.

 1. Opłatę za wstęp pobiera się według aktualnie obowiązującego cennika

i nie podlega ona zwrotowi ani w całości ani w części, chyba, że niewykonanie

usługi nastąpiło z wyłącznej umyślnej winy Sali Zabaw .

 1. Użytkownik kupuje bilet wstępu na określony termin i czas. W przypadku

przekroczenia czasu na jaki zakupiony został wstęp Użytkownik może nadal

korzystać z atrakcji Sali Zabaw, jednak jest zobowiązany do uiszczenia w recepcji Sali Zabaw stosownej opłaty za dodatkowy czas. Opłata ta jest naliczana zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie www.lalandia.fun oraz w recepcji Sali Zabaw.

 1. W przypadku awarii, konserwacji bądź konieczności naprawy urządzeń,

zakomunikowanie tego klientom za pośrednictwem strony internetowej Sali Zabaw, fanpage’a na facebooku, ogłoszenie przy recepcji Sali Zabaw  lub przy danym urządzeniu nie stanowi przesłanki do zwrotu lub zmniejszenia opłaty za bilet wstępu.

 1. Sala Zabaw zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen i rodzajów biletów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.
 2. Użytkownik może dokonać rezerwacji biletów za pośrednictwem telefonu bądź skrzynki mailowej tpoint@op.pl
 3. Sala Zabaw prowadzi rezerwację internetową biletów wstępu za pośrednictwem maila tpoint@op.pl lub telefonicznej gdzie Użytkownicy składają zamówienia.
 4. Składając zamówienie i uiszczając stosowną opłatę Użytkownik nabywa prawo do skorzystania z usług Sali Zabaw w określonym w treści biletu terminie.
 5. Składając zamówienie za pośrednictwem telefonu lub maila Użytkownik

zobowiązany jest do dokonania wyboru daty i godziny wejścia na teren Sali Zabaw, rodzaju i ilości biletów, sposobu płatności za bilety oraz zapoznania się

i zaakceptowania warunków Regulaminu, co stanowi warunek konieczny dla

realizacji zamówienia.

 1. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma potwierdzenie złożenia

zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany przez siebie adres

poczty elektronicznej.

 1. Cena zakupu biletu jest wiążąca według chwili złożenia zamówienia,

a Użytkownik składając zamówienie zobowiązuje się do zapłaty za zamówione

bilety.

 1. Jedna osoba może jednorazowo dokonać zakupu dowolnej ilości

biletów.

 1. Sala Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia,

niedostarczenie potwierdzenia zamówienia lub niemożność dokonania zapłaty

ceny spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem wskazanym przez

Użytkownika, problemami z siecią Internet lub innymi okolicznościami, na

które Sala Zabawnie ma wpływu.

 1. Każdy z Użytkowników jest zobowiązany do rozliczenia czasu

przebywania i kosztu dodatkowych atrakcji z obsługą Recepcji przed

opuszczeniem Sali Zabaw Lalandia Fun Park.

 1. Po wyjściu z Sali Zabaw Lalandia Fun Park bilet całodniowy (na cały dzień) traci ważność i nie może być wykorzystany do powrotu do Sali Zabaw w tym

dniu.

 1. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta, kupującemu wstęp nie przysługuje prawo do odstąpienia od

umowy zawartej na odległość.

 1. Płatności można dokonać elektronicznie i są one realizowane przez

Wpłatę na konto firmy:

02 1500 1487 1014 8025 7901 0000

 1. W pozostałych przypadkach reklamacje rozpatruje Sala Zabaw w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego na piśmie.

 

Załącznik nr 1

REGULAMIN ORGANIZACJI URODZIN W SALI ZABAW

Lalandia Fun Park

 1. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście, drogą

elektroniczną pod adresem mailowym: tpoint@op.pl lub

telefonicznie: 33 8230447, 576 279 209

 1. Rezerwacja terminu zostaje potwierdzona wpłatą zadatku na rachunek

bankowy 02 1500 1487 1014 8025 7901 0000

Zadatek można opłacić także osobiście w Sali Zabaw Lalandia Fun Park  Barwałd Górny 310A. Brak przesłania potwierdzenia wpłaty zadatku lub opłaty na miejscu w przeciągu 3 dni roboczych od daty wstępnej rezerwacji powoduje jej anulowanie, chyba, że zostanie ustalone inaczej.

 1. Zadatek jest bezzwrotny i po wykonaniu usługi zostaje wliczony w jej cenę.
 2. Zadatek na poczet urodzin wynosi minimalnie 50 zł, niezależnie od

wybranego pakietu oraz deklarowanej liczby uczestników urodzin.

 1. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu.
 2. Urodziny organizowane są dla osób powyżej 2 roku życia.
 3. Do wyłącznej dyspozycji jubilata i jego gości przez czas trwania imprezy

urodzinowej jest oddzielny kącik urodzinowy. Czas wynajmu kącika

urodzinowego wynosi 2h lub więcej w przypadku wcześniejszego przedłużenia w recepcji (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości)

 1. W trakcie przyjęcia urodzinowego Sala Zabaw Lalandia Fun Park pozostaje dostępna dla klientów indywidualnych.
 2. Organizator zapewnia przygotowanie kącika urodzinowego zgodnie

z wybranym pakietem jedynie dla uczestników urodzin.

 1. W momencie rezerwacji Zamawiający zobowiązany jest podać

przypuszczalną liczbę gości.

 1. Każdy z pakietów urodzinowych oferowanych przez Salę Zabaw przygotowany jest dla grupy osób, które zostały podane przy rezerwacji terminu oraz godziny.
 2. Opłata za uczestnictwo w urodzinach pobierana jest tylko za rzeczywistą ilość przybyłych gości.
 3. Dokładną liczbę gości urodzinowych należy zgłosić najpóźniej 3 dni

przed planowaną datą przyjęcia. W przypadku powiększenia ilości gości,

Zamawiający dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym

cennikiem.

 1. W przypadku braku potwierdzenia ilości gości urodzinowych przyjęcie

będzie przygotowane zgodnie z liczbą osób podanych w formularzu

rezerwacji.

 1. Przy grupie powyżej 12 osób, ze względu na bezpieczeństwo i dobrą

zabawę uczestników przyjęcia, zamawiający zobowiązany jest do posiadania

dodatkowego opiekuna. Pod nadzorem jednego opiekuna strony zamawiającego może przebywać maksymalnie 12 uczestników.

 1. Organizator zabrania przynoszenia oraz spożywania własnej żywności

oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych, chyba, że zostanie

ustalone inaczej.

 1. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji należy

zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed przyjęciem urodzinowym.

 1. Rodzic/Opiekun bierze pełną odpowiedzialność i kontrolę za spożycie

przez uczestników przyjęcia urodzinowego produktów zawartych w ofercie

urodzinowej Lalandia Fun Park  Sala Zabaw. Jeśli uczestnik urodzin cierpi na alergie pokarmowe lub inne uczulenia.

 1. Finalne rozliczenie urodzin następuje w dniu imprezy, po przybyciu

wszystkich gości.

 1. Rozliczenie przyjęcia urodzinowego następuje na podstawie formularza

rezerwacji oraz zrealizowanych dodatkowych usług i świadczeń

zamówionych podczas przyjęcia urodzinowego.

 1. Płatność całkowitą, pomniejszoną o wpłacony zadatek, Zamawiający

reguluje gotówką lub kartą płatniczą na recepcji Sali Zabaw  Lalandia Fun Park.

 1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas przyjęcia

urodzinowego ponoszą rodzice/opiekunowie.

 1. Za ewentualne szkody na osobach lub mieniu spowodowane przez

uczestników imprezy odpowiadają rodzice/opiekunowie lub

Zamawiający.

 1. Sala Zabaw Lalandia Fun Park nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Sali Zabaw, w tym również w salkach urodzinowych, szatni oraz poza szatnią, w sytuacjach, gdy ich utracie lub zniszczeniu nie można było zapobiec, mimo zachowania przez Salę Zabaw należytej staranności.
 2. Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych musi

być spożywany wyłącznie w kąciku urodzinowym. Zabrania się wynoszenia

produktów spożywczych oraz napojów z salki urodzinowej w trakcie jak i po

przyjęciu urodzinowym.

 1. Informacje dotyczące pakietów urodzinowych i opis urodzin zawarte są

na stronie internetowej www.lalandia.fun oraz stanowią integralną część

Regulaminu.

 1. Uczestników przyjęcia urodzinowego obowiązuje główny Regulamin

Sali Zabaw Lalandia Fun Park w Barwałdzie Górnym 310A.

 

Załącznik nr 2

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACICH, WARSZTATACH. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnictwo w zajęciach/warsztatach Lalandia Fun Park Sala Zabaw jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu (dostępny na recepcji oraz na stronie www.lalandia. fun).
 2. Wstęp na strefę, gdzie odbywają się zajęcia/warsztaty Lalandia Fun Park Sala Zabaw dozwolony jest po wykupieniu biletu wstępu do Sali Zabaw Lalandia Fun Park lub biletu / karnetu na zajęcia/warszaty Lalandia Fun Park.
 3. Wstęp na strefę, gdzie odbywają się zajęcia jest możliwy nie wcześniej niż z

chwilą rozpoczęcia godziny, na którą wykupione zostało wejście do Sali Zabaw

lub rozpoczęcia godziny zajęć zorganizowanych.

 1. Zabrania się korzystania z kącików Lalandia Fun Park Sala Zabaw podczas odbywających się zajęć zorganizowanych.
 2. Na zajęcia wchodzimy w skarpetkach, uczestnicy zajęć przygotowują się w

szatni, gdzie pozostawiają swoje ubrania, buty i inne przyniesione przedmioty.

 1. Każdy sprzęt będący wyposażeniem Lalandia Fun Park Sala Zabaw powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Po zakończeniu zajęć należy sprzęt odłożyć na miejsce.
 3. W Sali Zabaw Lalandia Fun Park należy zachować czystość i porządek.
 4. W kącikach warsztatowych zakazuje się spożywania napojów i jedzenia.
 5. W momencie zauważenia uszkodzenia jakiegokolwiek sprzętu/wyposażenia

należy niezwłocznie zgłosić to pracownikowi Sali Zabaw.

 1. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, są zobowiązani przekazać

Organizatorowi udzieloną pisemnie zgodę na uczestnictwo w zajęciach od

rodzica lub opiekuna prawnego.

 1. Na zajęcia są wpuszczani wyłącznie uczestnicy z opłaconym karnetem lub

jednorazowym wejściem. Uczestnicy otrzymują każdorazowo opaskę lub pieczątkę na rękę, która upoważnia do wejścia na zajęcia.

Minimalna liczba osób zapisanych na zajęcia do danej grupy to 7 osób.

W przypadku braku minimalnej liczby uczestników, grupa może zostać

rozwiązana, a uczestnikom zostanie zaproponowana inna grupa.

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach/warsztatach Lalandia Fun Park Sala Zabaw jest wykupienie biletu wstępu na zajęcia lub karnetu uprawniającego do wielokrotnego udziału w zajęciach. Grafik zajęć jest podzielony na okresy rozliczeniowe. Lalandia Fun Park zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach, zgodnie z grafikiem zajęć i okresami rozliczeniowymi. Ceny i szczegółowe informacje dot. terminów, ilości wejść oraz okresów rozliczeniowych dostępne są w cenniku na stronie WWW lub recepcji Sali Zabaw.
 2. Odwołanie uczestnictwa w zajęciach jest możliwe maksymalnie raz w okresie rozliczeniowym i musi odbyć się 24 godziny przed zajęciami drogą elektroniczną point.op.pl lub telefonicznie: 33 8230447, 576279209. W ramach rekompensaty za odwołane zajęcia, uczestnikowi zostanie przyznane pojedyncze, jedno-godzinne wejście do Sali Zabaw Lalandia Fun Park w Barwałdzie Górnym 310A.
 3. Rodzice/opiekunowie nie mogą przybywać w kącikach Lalandia Fun Park

podczas zajęć. Wyjątkiem są zajęcia otwarte dla rodziców. Terminy takich

warsztatów ustala Sala Zabaw.

 1. Przed wykupieniem biletu wstępu/karnetu za zajęcia Uczestnik jest

zobowiązany do sprawdzenia dostępności miejsc na wybrane zajęcia w recepcji

Lalandia Fun Park. Sala Zabaw Lalandia Fun Park zastrzega sobie możliwość odmowy uczestnictwa w zajęciach w przypadku zbyt dużej ilości uczestników zajęć.

 1. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ZAJĘĆ
 2. W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom

wydawanym przez animatora.

 1. Każdy Uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń

wskazanych przez instruktora odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia.

 1. W przypadku odniesienia urazu lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do animatora i poinformować go o swojej dolegliwości.
 2. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania

zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych przez animatora zajęć, zakaz uczestnictwa w danych zabawie, aż do usunięcia z zajęć włącznie. W takim przypadku nie przysługuje Uczestnikowi zwrot kosztów, jeśli usuniecie uczestnika z zajęć nastąpiło z jego winy.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w warsztatach w czasie trwania warsztatów organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa.
 2. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających.
 3. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu oraz miejsca zajęć. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika ponosi on odpowiedzialność finansową, a w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzice lub opiekun prawny.
 4. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szatni.

 

Załącznik nr 3

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENÓW Z KULKAMI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Korzystania

z Sali Zabaw  Lalandia Fun Park w Barwałdzie Górnym, a każdego Użytkownika obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów. Basen z kulkami są integralną częścią Sali Zabaw . Korzystając z niego należy przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz szczegółowych zasad umieszczonych poniżej.

 1. Rozpoczęcie korzystania z atrakcji jest jednoznaczne z zapoznaniem się

i akceptacją niniejszego Regulaminu.

 1. Podczas korzystania z atrakcji znajdujących się na terenie Sali Zabaw , Użytkownik jest obowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń, zaleceń, uwag, nakazów i ostrzeżeń wydawanych przez pracowników Lalandia Fun Park.
 2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
 3. Jednocześnie do basenu może skakać jedna osoba.
 4. Po wylądowaniu w basenie należy go niezwłocznie opuścić.
 5. Zabrania się:
 6. a) wyrzucania kulek z basenu i rzucania nimi,
 7. b) dokopywania się do dna basenu (w sytuacji jeśli Użytkownik zgubił jakiś

przedmiot podczas przebywania w basenie winien to zgłosić obsłudze Sali Zabaw ,

 1. c) wskakiwania do basenu z kulkami w pozycji “głową do dołu”, gdyż mogą one spowodować poważne urazy i uszkodzenia ciała a nawet trwałe kalectwo,
 2. d) wskakiwania na krawędź basenu,
 3. e) korzystania z basenu z kulkami Użytkownikom żującym gumę do żucia lub

z jakimikolwiek substancjami w ustach, jak również używania w tym czasie

napojów i innych produktów spożywczych.

 1. Przy lądowaniu na nogach należy ugiąć nogi w kolanach, a przy lądowaniu na

plecach należy przyciągnąć podbródek do klatki piersiowej i lekko zacisnąć

szczękę.

 1. Przy lądowaniu w basenie należy bezwzględnie schować język za

zębami.

 1. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności Użytkownikom zamierzającym wykonywać bardziej złożone ewolucje celem zminimalizowania ryzyka wyrządzenia jakiejkolwiek krzywdy sobie lub innym Użytkownikom Sali Zabaw .
 2. Zaleca się szczególne, indywidualne środki ochronne osobom noszącym

okulary lub soczewki kontaktowe.

 1. Zaleca się szczególną ostrożność przy opuszczaniu strefy basenu z kulkami, aby nie doszło do kolizji z innymi Użytkownikami obiektu.
 2. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat pracownika Lalandia Fun Park Sala Zabaw jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania kontynuowania aktywności przez Użytkownika.

 

Załącznik nr 4

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Korzystania z Sali Zabaw Lalandia Fun Park w Barwałdzie Górnym, a każdego Użytkownika obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów. Zjeżdżalnie są integralną częścią Sali Zabaw. Korzystając z nich należy przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz szczegółowych zasad umieszczonych poniżej.
 3. Rozpoczęcie korzystania z atrakcji jest jednoznaczne z zapoznaniem się

i akceptacją niniejszego Regulaminu.

 1. Podczas korzystania z atrakcji znajdujących się na terenie Sali Zabaw , Użytkownik jest obowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń, zaleceń, uwag, nakazów i ostrzeżeń wydawanych przez pracowników Lalandia Fun Park.
 2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
 3. Należy zjeżdżać jedynie w skarpetkach.
 4. Zjazd można wykonać jedynie w pozycji siedzącej, nogami skierowanymi w

kierunku spadku zjeżdżalni.

 1. Zabrania się:
 2. Zjeżdżania na plecach, głową w dół, z kończynami poza torem zjazdu,

tyłem, na kolanach, etc.

 1. Zjeżdżania w kilka osób równocześnie
 2. Wspinania po zjeżdżalni.
 3. Można rozpocząć zjazd tylko jeśli poprzedzająca osoba zakończyła swój

przejazd.

 1. Po zjeździe należy jak najszybciej opuścić zjeżdżalnię.
 2. Ze zjeżdżalni użytkownicy korzystają na własne ryzyko.
 3. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat pracownika Lalandia Fun Park Sala Zabaw jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania kontynuowania aktywności przez Użytkownika.

 

Załącznik nr 5

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TORÓW PRZESZKÓD

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Korzystania z Sali Zabaw Lalandia Fun Park w Barwałdzie Górnym, a każdego Użytkownika obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów. Tory Przeszkód są integralną częścią Sali Zabaw . Korzystając z nich należy przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz szczegółowych zasad umieszczonych poniżej.
 3. Rozpoczęcie korzystania z atrakcji jest jednoznaczne z zapoznaniem się

i akceptacją niniejszego Regulaminu.

 1. Podczas korzystania z atrakcji znajdujących się na terenie Sali Zabaw , Użytkownik jest obowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń, zaleceń, uwag, nakazów i ostrzeżeń wydawanych przez pracowników Lalandia Fun Park.
 2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
 3. Tor pokonuj tylko w skarpetkach.
 4. Wejdź na tor w wyznaczonym miejscu. Nie pokonuj toru pod prąd.
 5. Zjazd ze zjeżdżalni można wykonać jedynie w pozycji siedzącej, nogami

skierowanymi w kierunku spadku zjeżdżalni.

 1. Zabrania się:
 2. Zjeżdżania na plecach, głową w dół, z kończynami poza torem zjazdu,

tyłem, na kolanach, etc.

 1. Zjeżdżania w kilka osób równocześnie
 2. Wspinania po zjeżdżalni
 3. Skoków na główkę do basenu z kulkami
 4. Skoków z przeszkód
 5. Wspinania na siatki zabezpieczające, dmuchane i metalowe konstrukcje.
 6. Wyrzucania kulek z basenu oraz zakopywanie się w kulkach.
 7. Można rozpocząć zjazd na zjeżdżalni tylko jeśli poprzedzająca osoba

zakończyła swój przejazd.

 1. Po zjeździe należy jak najszybciej opuścić zjeżdżalnię.
 2. Nie przepychaj się i ustąp miejsca słabszym użytkownikom atrakcji.
 3. Z Toru Przeszkód użytkownicy korzystają na własne ryzyko.
 4. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat pracownika Lalandia Fun Park Sala Zabaw jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania kontynuowania aktywności przez Użytkownika.

 

Załącznik nr 6

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KONSTRUKCJI ZABAWOWYCH I TRAMPOLINY

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Korzystania z Sali Zabaw Lalandia Fun Park w Barwałdzie Górnym, a każdego Użytkownika obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów. Konstrukcje zabawowej i są integralną częścią Sali Zabaw . Korzystając z nich należy przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz szczegółowych zasad umieszczonych poniżej.
 3. Rozpoczęcie korzystania z atrakcji jest jednoznaczne z zapoznaniem się

i akceptacją niniejszego Regulaminu.

 1. Podczas korzystania z atrakcji znajdujących się na terenie Sali Zabaw , Użytkownik jest obowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń, zaleceń, uwag, nakazów i ostrzeżeń wydawanych przez pracowników Lalandia Fun Park.
 2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
 3. Z Atrakcji korzystaj tylko w skarpetkach.
 4. Zabrania się:
 5. Wspinania się na siatki i konstrukcje
 6. Skakania na główkę
 7. Przepychania i biegania po konstrukcji
 8. Skakania z elementów konstrukcji
 9. Skakania w momencie, kiedy inny użytkownik się przewrócił,
 10. Skakania jeśli jest więcej Użytkowników niż 5
 11. Z Konstrukcji użytkownicy korzystają na własne ryzyko.
 12. Nie przepychaj się i ustąp miejsca słabszym użytkownikom atrakcji.
 13. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat pracownika Lalandia Fun Park Sala Zabaw jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania kontynuowania aktywności przez Użytkownika.

 

Załącznik nr 7

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TYROLKI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Korzystania z Sali Zabaw Lalandia Fun Park w Barwałdzie Górnym, a każdego Użytkownika obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów. Tyrolka jest integralną częścią Sali Zabaw . Korzystając z niej należy przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz szczegółowych zasad umieszczonych poniżej.
 3. Rozpoczęcie korzystania z atrakcji jest jednoznaczne z zapoznaniem się

i akceptacją niniejszego Regulaminu.

 1. Podczas korzystania z atrakcji znajdujących się na terenie Sali Zabaw , Użytkownik jest obowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń, zaleceń, uwag, nakazów i ostrzeżeń wydawanych przez pracowników Lalandia Fun Park.
 2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
 3. Z Atrakcji korzystaj tylko w skarpetkach.
 4. Trzymaj mocno, oburącz drążek Tyrolki
 5. Zabrania się:
 6. Wspinania się na siatki i konstrukcje
 7. Skakania na główkę
 8. Przepychania i biegania po konstrukcji Tyrolki
 9. Skakania z elementów konstrukcji Tyrolki
 10. Zjazdu w momencie, kiedy inny użytkownik się przewrócił,
 11. Zjazdu trzymając się jedną ręką za drążek
 12. Wypuszczania drążka z rąk przed całkowitym zatrzymaniem się po zjeździe
 13. Odpychania, przepychania przez osoby trzecie użytkownika Tyrolki celem przyśpieszania toru zjazdu.
 14. Zjazdu z mokrymi lub śliskimi rękami
 15. Z Konstrukcji użytkownicy korzystają na własne ryzyko.
 16. Nie przepychaj się i ustąp miejsca słabszym użytkownikom atrakcji.
 17. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat pracownika Lalandia Fun Park Sala Zabaw jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania kontynuowania aktywności przez Użytkownika.